WETGEVING


Wetgeving van toepassing op voedingssupplementen/ kruidenpreparaten:

 • A. Voedingssupplementen
 • B. Kruidenpreparaten / kruidengeneesmiddelen
 • C. Novel Foods
 • D. Functional Foods - Verrijkte voeding; Super foods en Raw Foods
 • E. Voedings- en Gezondheidsclaims
 • F. Grens informatie en verkoopbevordering, van belang voor tijdschriften en journalisten
 • G. Allergenen
 • H. Dieet- en medische voeding DVMG -SFMP
 • J. Medische hulpmiddelen
 • K. Kwaliteit - HACCP
 • L. Levensmiddelen Voedselinformatie voor consumenten, Verordening (etiketten + webshop)
 • MImport 
 • N. Volledigheid en Aansprakelijkheid
   

 A. Voedingssupplementen

A. 1. Wettelijke situatie

De Europese Voedingssupplementenrichtlijn 2002/46/EG is de basis voor alle wettelijke normen voor voedingssupplementen. Er mogen alleen die vitamine- en mineraalverbindingen in voedingssupplementen aanwezig zijn die op de vernieuwde annex 2 ( 2009/1170) en daarop volgende uitbreidingen zijn vermeld.
In de toekomst worden door de EU nog bepaald binnen 2002/46/EG:

 • de maximale gehaltes per dagdosering ofwel maximum dagelijkse dosis vitamines en mineralen. Nu gelden daarvoor nog de nationale regels met alleen restricties voor A, D (en naar verwachting per juli 2017 voor B6) en jodium in Nederland.

Er zijn diverse modellen om tot deze maximale gehaltes te komen, vanuit Duitsland wordt aangedrongen op zeer conservatieve lage gehaltes, vanuit de UK ( IOM en EVM) en de ERNA/EHPM komen meer realistische benaderingen om tot deze maxima te komen. Nog steeds bestaat het risico dat er lagere maximale doseringen komen voor enkele vitamines t.o.v. de huidige toegestane maxima in Nederland.  Wanneer deze maxima bepaald gaan worden is onduidelijk.

Er is veel veranderd op het gebied van gezondheidsclaims vanaf 14 december 2012.
zie Voedings- en gezondheidsclaims hieronder, bij DATABASE gezondheidsclaims en bij Nieuws.


A. 2. Wetgeving Voedingssupplementen

Nederland

EU

Internationaal

 
B. Kruidenpreparaten / kruidengeneesmiddelen

B. 1. Wettelijke situatie

In Nederland mogen alle kruiden in supplementen aanwezig zijn, tenzij ze
a. schadelijk zijn voor de volksgezondheid, dus niet veilig of pharmacologisch werkzaam 
b. vermeld zijn in het Warenwetbesluit Kruidenpreparaten als niet toegestane /onveilige kruiden
c. een niet geautoriseerd Novel Food (258/97 + 2015/2283) zijn. De EU Novel Food Catalogue geeft enig houvast over de wettelijke situatie van sommige kruiden, maar is niet compleet. Ook de martksituatie en bv. de BELFRIT lijst geven aanwijzingen of een kruid in de EU op de markt gebracht mag worden.

Gezondheidsclaims voor kruiden zijn in de EU mogelijk daar de EC besloten heeft alle ingediende claims voor botanicals on hold te zetten. Het gevolg is dat voorlopig gezondheidsclaims voor botanicals toegestaan zijn, mits de dosering overeenkomt met de dosis in het ingediende dossier voor de on hold gezondheidsclaim.
De EC heeft aangekondigd in 2017 het thema van de beoordeling van de on hold claims voor botanicals op de politieke agenda te plaatsen. Of dit ook werkelijk gebeurt is altijd onzeker. Voorlopig blijven de on hold claims toepasbaar.

Een lichtpunt is dat er in de EU steeds meer kruidenproducten als traditioneel kruidengeneesmiddel (THMP, 2004/24/EG) geregistreerd worden. Dat betekent dat langs deze weg de consument toch geïnformeerd kan worden over de werking van kruiden. Om een geneesmiddel op de markt te kunnen brengen moeten er wel diverse vergunningen aanwezig zijn. Een gemiddeld voedingssupplementenbedrijf voldoet daar nog niet aan.

Mogen er in de verre toekomst nog claims op kruiden?
Een advies voor bedrijven die als beleid hebben om op deze producten altijd claims te kunnen blijven maken is om uw producten op basis van kruiden / botanicals zo snel mogelijk te registreren als Traditioneel Kruidengeneesmiddel (THMPD-2004/24/EG), daar de kans reëel is, dat op supplementen met kruiden op den duur slechts weinig claims toegestaan zullen worden.  Het voordeel van THMPD registratie is dat medische claims gemaakt mogen worden en de registratie relatief eenvoudig is. Producten moeten wel volgens GMP richtlijnen geproduceerd worden, dat is de basis voor een geneesmiddel. De productie moet daarom aan hogere kwaliteitsnormen voldoen dan die noodzakelijk zijn voor kruidensupplementen/kruidenpreparaten binnen de Warenwet.
Een andere mogelijkheid is er een stof (vitamine, mineraal, e.d.) aan toe te voegen met een toegelaten gezondheidsclaim waardoor een toegestane passende claim op de verpakking mogelijk blijft.

B. 2. Wetgeving Kruidenpreparaten

Nederland

EU


C. Novel Foods

C. 1. Wettelijke situatie

Conform de Europese wetgeving zijn voedingsmiddelen en voedselingrediënten een niet geautoriseerd (unauthorised) Novel Food als ze vóór 15 mei 1997 niet in significante mate op de markt waren in eenof meerdere landen van de Europese Gemeenschap. Zo nodig kan het tegendeel met documenten (facturen, brochures, etiketten, verkoopgegevens) worden aangetoond. Nieuwe Voedingsmiddelen mogen alleen op de markt komen nadat ze op veiligheid zijn beoordeeld en veilig zijn bevonden door de overheid. Ook door een nieuwe bereidings- of extractiemethode dan wel chemisch/technologische bewerking (bv. nanotechnologie) of door een stof tot een zeer hoog gehalte te concentreren kan het product een Novel Food worden.

De oude verordening voor Novel Foods EG/258/97 is in 2015 gewijzigd / gecomplementeerd in de Verordening 2015/2283 (ingang 1 jan. 2018). De EU zal vanaf dan ook de historie van veilig gebruik in het land van oorsprong mede als basis voor bewijs van veiligheid gaan accepteren. Dit is vooral van belang voor traditionele kruiden en voedingsmiddelen uit met name China en India, maar ook Afrika en Zuid-Amerika.
Om de veranderingen in de Novel Food wetgeving te verklaren heeft de EFSA in februari 2016 twee voorlopige handleidingen gepubliceerd. Het eerste document betreft de vereisten om een Novel Food autorisatie in de toekomst aan te vragen. Het tweede beschrijft de vereisten indien Novel Food toelating wordt aangevraagd voor traditionele producten uit derde landen met een “history of safe use”.

Tot nu toe moest de Novel Food autorisatie aanvraag in een EU land ( in Nederland het CBG), met ingang van de nieuwe Novel Food wetgeving zal dit centraal bij de EFSA gaan plaatsvinden. De gemiddelde duur van beoordeling van het dossier zal wel korter worden. Tot nu toe was dat gemiddeld 3 jaar en via de EFSA zal het 1,5 jaar worden. Voor werkelijk innovatieve voedingsmiddelen zal er binnen de nieuwe Novel Food wetgeving een databescherming mogelijk zijn van 7 jaar.

De EC maakt in de zogenaamde Novel Food Catalogue (op website van de EC) bekend hoe de Novel Food status van diverse ingrediënten is. Deze website geeft een alfabetisch overzicht van stoffen/producten/ingrediënten/planten die binnen de EU-lidstaten tot discussie hebben geleid of ze wel of niet een probleem vormen in het kader van de Novel Food wetgeving. De producten in de Novel Food Catalogue zijn ingedeeld in vier groepen:

 1. grondstoffen die geen Novel Food zijn omdat zij vóór 15 mei 1997 reeds in de EU op de markt waren
 2. grondstoffen  die voor 15 mei 1997 zeker niet op de EU markt waren en nu niet op de markt mogen worden gebracht, ook niet als voedingssupplement
 3. grondstoffen in onderzoek, waarvan nog niet duidelijk is of ze een Novel Food procedure moeten doorlopen
 4. grondstoffen die op 15 mei 1997 reeds in voedingssupplementen voorkwamen en ALLEEN in voedingssupplementen zijn toegelaten.

Pas op: De Novel Food Catalogue is verre van compleet. Alleen indien een plant/stof reeds beoordeeld is door de lidstaten en de EC wordt deze vermeld in deze Novel Food Catalogue. Dan is de status duidelijk doordat de website dit kenbaar maakt. Staat een plant/stof er niet op dan is de status zeer onzeker en is de kans op mogelijke Novel Food problemen aanwezig! Een detailanalyse is dan nodig om te kunnen inschatten of er Novel Food risico's zijn.

Wat betreft kruiden in voedingssupplementen kan ook de BELFRIT lijst goede aanwijzingen geven voor de wettelijke mogelijkheden van het kruid.

C. 2. Wetgeving Novel Foods

EU

C. 3. Guidances EFSA Novel Food and Traditional Food


D. Functional Foods - Super foods - Raw Foods

D. 1. Wettelijke situatie

Van nature nutrientrijke voedingsmiddelen worden ook wel superfoods genoemd. Dit is een niet beschermde term. Superfoods onderscheiden zich van verrijkte voeding, immers verrijkte voeding bevat ook nog toegevoegde vitamines en mineralen. Middels onderstaande wetten wordt beschreven welke vitamines en mineralen en in welke dosering mogen worden toegevoegd aan functionele voedingsmiddelen.
 

D. 2a. Wetgeving Functional Foods

Nederland

EU


D. 2b. Wetgeving Super- en Rawfoods

Er bestaat geen bijzondere wetgeving voor super- en rawfoods. Maar wat voedings- en gezondheidsclaims betreft moeten deze producten wel aan de bestaande wetten (zie boven en hieronder ) voldoen. Daar schort het vaak aan. Men neemt claims over van producten uit de VS of schrijft een tekst over die op het internet staat, terwijl het vaak zwaar overdreven en niet te onderbouwen claims zijn. Zo wordt vaak beweerd dat een product rijk is aan een bepaald vitamine en mineraal terwijl er maar weinig per portie / 100 g in zit. Een zorgvuldige berekening per vitamine en mineraal is noodzaak. Soms worden zelfs medische claims gemaakt, daar staan hoge boetes op! Importeurs vergeten ook vaak dat men aan HACCP moet doen, zie elders op deze website. Rivendell kan via eenvoudig advies importeurs en producenten van superfoods helpen om aan de wet te voldoen en toch aantrekkelijke verpakkings- en reclameteksten te maken.

Bij super- en rawfoods moet uiterste aandacht besteed worden aan de microbiologische kwaliteit omdat ze zonder verhitting genuttigd worden.  In de VS zijn er diverse producten van de markt verwijderd (=recall) door bv. Salmonella besmetting, dat heeft plaatsgevonden met cacao, carobe, chia, oregano en een proteine drank.


E. Voedings- en Gezondheidsclaims

E. 1. Wettelijke situatie

Verordening 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims is een Europese verordening die bepaalt welke voedingsclaims (bevat ... of rijk aan ...)  en welke gezondheidsclaims ( goed voor ... functie) zijn toegelaten bij welk dosis. De lijst van gezondheidsclaims voor levensmiddelen, als bedoeld in artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1924/2006, wordt vastgesteld in de bijlage bij Verordening (EU) 432/2012 en aanvullingen daarop. Een recente aanvulling op 432/2012 wordt weergegeven in de Verordening 536/2013 en latere publicaties van de EC. Daarn worden er enkele malen per jaar door EFSA en de EC beoordelingen van claims gepubliceerd, zowel toelatingen als afwijzingen. Afgewezen gezondheidsclaims mogen niet (meer) toegepast worden. De EU publiceert alles op de database: http://ec.europa.eu/nuhclaims/ .
Voor de duidelijkheid: medische claims of toespelingen daarop (het noemen van ziektes of ziektesymptomen) is verboden en geeft het risico op hoge boetes indien dit gecombineerd wordt met een product of een website / brochure waar ook producten aangeprezen/vermeld worden. Medische claims mogen alleen voor geregistreerde geneesmiddelen.

Het verstrekken van informatie over een stof of kruid staat wel vrij, maar zodra er verkoop wordt gedaan gelden bovenstaande regels van het verbod van medische claims en niet toegestane gezondheids- en voedingsclaims.

De EU onderkent in 1924/2006 vier soorten gezondheidsclaims:

 1. algemene ofwel generieke gezondheidsclaims: artikel 13 claims
 2. claims inzake ziekterisicobeperking: artikel 14 risicoreductieclaims
 3. claims die verband houden met de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen: ook artikel 14
 4. claims gebaseerd op nieuw wetenschappelijk bewijs: artikel 13, lid 5

 

Behalve de toegelaten claims zoals vermeld op bovengenoemde website van de EU kunnen voorlopig nog:

 • de on hold claims voor die kruiden / botanicals, die vermeld staan in de betreffende on hold lijst. De verwachting is dat de EU voor deze on hold lijst pas vanaf 2016 nadere stappen gaat nemen. Pas op: voor botanicals die NIET op de on hold lijst staan mogen vanaf 14 december 2012 geen gezondheidsclaims. Gecheckt moet worden of de botanical op de lijst staat, of de gezondheidsclaims die u wilt maken wel vermeld staat en of de dosering overeenkomt met de condition of use. 

Zoals bekend is in Nederland de KAG 9 (www.koagkag.nl) de zelfreguleringsorganisatie die reclame en verpakkingen keurt betreffende toegelaten en niet toegelaten gezondheidsclaims.

De DATABASE/normenset van toegelaten claims van de KAG is in een Exel-bestand op onze website beschikbaar, waarin in detail wordt aangegeven welke claims mogelijk zijn. Deze lijst is indicatief, echter niet limitatief, er zijn meer mogelijkheden, mits de betekenis zoals u de gezondheidsclaim omschrijft, overeenkomt met de bewoording van de toegestane claim.

Gezondheidsclaims op kruidenpreparaten?
Bedrijven moeten de on-hold situatie van kruiden/botanicals checken daar niet alle botanical ingredients / kruiden op de on hold lijst staan. Wettelijk moet ook gecontroleerd worden of de dagdosering overeenkomt met het ingediende dossier. Alleen zo voldoen kruidenpreparaten aan de wettelijke eisen en normen van de voedings- en gezondheidsclaim verordening 1924/2006.
 In 2017/2018 gaat de EC bepalen wat er met de on hold claims gaat gebeuren. Er zijn twee opties:
- de normen voor gezondheidsclaims voor kruiden/botanicals moeten voldoen aan de door de EFSA bepaalde normen voor de onderbouwing van gezondheidsclaims, die deels niet redelijk zijn!
- ook traditionele claims worden toegestaan, in lijn met de mogelijkheid voor traditionele claims voor kruidengeneesmiddelen. De norm voor deze traditionele claims is dat deze reeds 30 jaar in de EU worden toegepast. De vraag is hoeveel claims voor kruiden in voedingssupplementen al zo oud zijn.

Voor de geloofwaardigheid van de industrie en deze producten lijkt het verstandig dat er goede wetenschappelijke normen voor gezondheidsclaims op kruidepreparaten gelden. De normen hiervoor zouden op kruiden en gezondheidsclaims moeten worden afgestemd. Traditionele claims voor kruidenthee zou wel kunnen, maar voor een product in een medische vorm (tablet, capsule) zou toch de wetenschappelijke stand van zaken de basis voor de onderbouwing moeten zijn.
 

E. 2. Wetgeving en zelfregulering

Nederland

EU

Internationaal


F. Grens informatie en verkoopbevordering 

Het is verboden om voedingssupplementen of voedingsmiddelen aan te prijzen met medische claims of afgewezen gezondheidsclaims. Na de inwerking treding van 1924/2006 en de lijst met toegestane gezondheidsclaims (zie boven) is bepaald welke gezondheidsclaims mogen. Sinds begin 2013 is er ook nog een lijst van on hold claims voor kruiden die voorlopig nog gebruikt kunnen worden. Echter medische claims (het voorkomen, behandelen van een ziekte) zijn reeds vele tientallen jaren middels art. 19 en 20 van de warenwet verboden. Alleen geregistreerde geneesmiddelen mogen met medische claims gepromoot worden. Bedrijven en medewerkers van bedrijven van voedingssupplementen (ook op websites, ook in een andere taal maar duidelijk betrekking hebbend op een NL product) moeten voorkomen dat ze middels medische claims deze wetten overtreden. Minder duidelijk is dat het ook journalisten en uitgevers van tijdschriften in dit opzicht goed op moeten letten. Zodra een journalist of een tijdschrift een voedingsssupplement met behulp van medische claims aanprijst (door ook een merk of bedrijf te noemen) en de verkoop van het product daardoor bevordert kan deze in overtreding zijn en door de overheid aangepakt worden. Na enkele rechtszaken in Nederland en voor het Europees hof (Damgaard) kunnen de volgende nadere crteria aangegeven worden die van belang zijn voor journalisten en uitgevers:

 • journalisten hebben het recht op vrije meningsuiting, maar ook een journalist moet opletten niet reclame te gaan maken voor een product, dus de verkoop van een product te bevorderen
 • heeft de journalist een band (financieel of anders) met het bedrijf dat het product op de markt brengt, dan is de kans op verkoopbevordering groot.
 • is de tekst objectief en evenwichtig: in een objectieve tekst worden zowel de sterke als de zwakke kanten van een onderzoek of product besproken en meestal niet alleen één product of één behandelmethode.
 • het beste is de actieve stoffen of de behandelmethode in het algemeen te bespreken en niet met een merk of een naam aan te duiden.
 • indien wel een merk wordt genoemd is het artikel eerder verkoopbevorderend
 • in geval van twijfel moet de NVWA/IGZ dan wel de rechter bepalen of de wetten worden overtreden danwel dat er toch sprake is van vrije meningsuiting.

Tot mid 2016 werd er verondersteld dat teksten voor beroepsbeoefenaren niet aan 1924/2006 zouden hoeven te voldoen en dat ook niet goed gekeurde claims en detailteksten met medische termen mogelijk waren. Echter in Duitsland was daarover reeds een andere mening door de Duitse overheid en werd een bedrijf hierop aangepakt. Uiteindelijk is deze kwestie beslist voor het Europees Hof van Justitie met als uitkomst dat ook richting beroepsbeoefenaren (artsen, diëtisten, therapeuten en winkeliers) dezelfde regels en normen gelden indien een merk of bedrijf worden genoemd. NVWA heeft gesteld dat bedrijven hun communicatie richting beroepsbeoefenaren dienen aan te passen:

Belangrijke informatie:
NATIONAAL: NVWA informatieblad 79
INTERNATIONAAL: Damgaard rapport

 

 
G. Allergenen

Alle erkende allergenen moeten duidelijk opvallen in de ingrediëntendeclaratie conform de EU Verordening 1169/2011.

Pas op: de EU kent 14 allergenen die vermeld moeten worden op producten en waarop in grondstoffen en bij de productie gelet moet worden, terwijl de VS er 5 minder heeft. Dat betekent dat producenten uit de VS hun grondstoffen niet op deze 5 allergenen screenen! De term allergeenvrij is risicovol omdat het de verplichting geeft dit ook te kunnen aantonen en er zijn, naast de 14 in de EU, nog andere stoffen die, alhoewel minder, ook de oorzaak kunnen zijn van een allergische reactie.

EU regelgeving

 

 

H. Dieet- en medische voeding

NL

EU

 

J. Medische hulpmiddelen 

Voor klasse 1 medische hulpmiddelen (die alleen genotificeerd hoeven te worden) biedt de KOAG (www.koagkag.nl) vanaf eind maart 2014 een mogelijkheid tot check van de plausabiliteit van de klasse bepaling (of klasse juist is) en de plausabiliteit van de gebruikte claims: de zogenaamde CE-check. Alleen bij een positief resultaat zal vanaf nu de KOAG de medische aanprijzingen goedkeuren voor landelijke promotie. De andere klassen medische hulpmiddelen moeten via een notified body vooraf worden goedgekeurd op alle facetten, waaronder ook de claims.

EU

 

K. Kwaliteit - HACCP 

Veel bedrijven vergeten dat het een wettelijke plicht is om een HACCP systeem te hanteren en daardoor de veiligheid van elk product te beoordelen en dit te documenteren in een HACCP systeem. Het systeem beschrijft de activiteiten van het bedrijf, de kwaliteitsprocedures binnen het bedrijf, de kwaliteitsafspraken met toeleveranciers en per product een veiligheidsbeoordeling.
De NVWA heeft het recht elk moment dit HACCP systeem op te vragen en in te zien. In feite komt het er op neer dat degene die het product op de markt brengt in de EU alle eventuele gevaren en risico's, ofwel kritische punten (CP) in kaart brengt en vooraf beoordeelt middels een GIRA voor het bedrijf en alle producten. Dit beoordelingsproces van alle kritische punten moet vastgelegd worden in een HACCP systeem en regelmatig worden geëvalueerd. Ook consumentenklachten dienen te worden beoordeeld. Veel bedrijven die importeren uit de VS of inkopen uit een ander land dan de EU vergeten dat men geheel verantwoordelijk is tot en met het produceren van de grondstof. Vaak denkt men dat indien de leverancier produceert conform GMP men niet aan HACCP hoeft te voldoen. Dit is een misverstand.
Rivendell kan een eenvoudig basisysteem van documenten en procedures aanbieden voor bedrijven die een webshop/groothandel hebben, laten produceren in de EU en zich toeleggen op distributie, waardoor snel en goedkoop zelf een eigen HACCP werkboek systeem gemaakt kan worden en aan alle wettelijke eisen kan worden voldoen. Bovendien heeft Rivendell alle publicates betr. veiligheidsaspecten van de belangrijkste ingrediënten verzameld, op basis hiervan kan een goede evalautie in het kader van HACCP gemaakt worden. Produceert uw bedrijf zelf voedingssupplementen dan dient een uitgebreider HACCP systeem opgezet te worden. Rivendell kan dan door verwijzen naar een deskundig bureau op HACCP gebied.

Rivendell heeft in de afgelopen jaren diverse bedrijven geholpen bij het HACCP plan en ook bij bezoek van NVWA ter controle van het HACCP-plan deze inspectie begeleidt en positief kunnen afronden. 

 

L. Voedselinformatie voor consumenten

L. 1. Situatie

Op 13 december 2014 is de wetgeving 1169/2011 van kracht geworden, dit heeft vooral invloed op de etikettering en verkoop via internet.
 

L. 2. Wetgeving

EU

 • VERORDENING (EU) Nr. 1169/2011 van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 en tot intrekking van Richtlijn 87/250/EEG. 
  In 1169/2011 worden eisen gesteld aan verplichte informatie op verpakkingen (zoals een minimale lettergroote van 1,2 mm, allergenen opvallend vermelden IN de ingrediëntendeclaratie) maar ook eisen van verplichte informatie voor verkoop via websites ofwel webshops (verkoop op afstand).
  Voor voedingsmiddelen, dus ook superfoods, zijn er nieuwe eisen t.a.v. vermelding van de voedingswaarde in een andere volgorde en verandering van de term ADH in RI = Referentie Inname. 
  Voor voedingssupplementen mag men kiezen tussen de termen ADH of RI.
   


M.  Import

M. 1. Situatie

Wat import van voedingssupplementen uit de VS en andere landen betreft dient goed te worden gelet op de toegestane vitamine- en mineraalverbindingen, in de VS mogen verbindingen die hier niet zijn toegestaan. Ook is het in de VS mogelijk gezondheidsclaims te gebruiken met een disclaimer (dat de claims niet door de FDA zijn gecontroleerd), dat is in de EU niet mogelijk. In de EU mogen alleen wettelijk toegestane claims. Het alleen maar vertalen van VS labels is niet voldoende en zal in de EU ernstige wettelijke problemen kunnen veroorzaken. Ook mogen in de VS bepaalde grondstoffen en extracten die in de EU als Novel Food, onveilig of een pharmaceutisch actieve stof worden beschouwd. Een zorgvuldige analyse van de ingredienten, de claims en het etiket vooraf is noodzakelijk om problemen met de NVWA te voorkomen.

M. 2. Wetgeving

EU

 • Besluit 768/2008/EG, 9 juli 2008
  Het besluit vormt een algemeen kader voor toekomstige wetgeving tot harmonisering van de voorwaarden voor het verhandelen van producten.
 • Verordening 764/2008/EG, 9 juli 2008
  Verordening tot vaststelling van procedures voor de toepassing van bepaalde nationale technische voorschriften op goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht.
 • Verordening 765/2008/EG, 9 juli 2008
  Verordening tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen
  van producten.

 
  N.     Volledigheid en Aansprakelijkheid

Rivendell heeft bovenstaand overzicht van wetten en regelingen samengesteld en geselecteerd omdat zij de meest belangrijke zijn. Het is mogelijk dat teksten inmiddels gewijzigd zijn dan wel anders geinterpreteerd worden, in dat geval moet de meest recente versie inclusief de wijziging + nieuwe interpretatie worden gebruikt. Voor de juiste toepassing van wetten en regelingen kunnen naast deze teksten ook de bestaande interpretatie en praktijk, die van EU land tot EU land kunnen verschillen, van grote invloed zijn. Rivendell kan slechts verantwoordelijkheid dragen voor de toepassing en interpretatie van bovenstaand overzichten en de vermelde wetteksten voor een product indien e.e.a. zorgvuldig is onderzocht en in een schriftelijk actueel advies door Rivendell is verwerkt.

Ten aanzien van de juistheid van de online wetteksten verwijst Rivendell naar de Verklaring van de Europese Commmissie van Afwijzing van Aansprakelijkheid. Officieel zijn de wetten gepubliceerd in de Publicatiebladen.

Geconsolideerde documenten zijn geen officieel gepubliceerde documenten. Voor de oorspronkelijke tekst wordt verwezen naar de diverse Publicatiebladen, waaruit dit document is samengesteld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....................

...